زوجین مجرد و متاهل نیز به عنوان خانواده قانونی شناخته می شوند.