“زن فضول و او را بر روی ایلبه می گذارد و او را مسخره می کند …” انتصاب کارمندان سطح هفتم لغو می شود