“زندگی به دلیل عمل ناشایست چهار سال نابود شد” … جئونگ بونگ جو ، “بی گناه و تهمت زن” بی گناهی