رویداد پرتاب Galaxy S21 آغاز می شود … یک پهپاد رو در رو نیز ظاهر می شود