روز یکشنبه حدود 10 درجه دنج … هوای سرد از شب تا ناما