“روز ما با ناامیدی آغاز می شود” … خود اشتغالی ، نامه ای به رئیس جمهور ون