روح یونگ مین ، فرصتی برای به چالش کشیدن موقعیت فرماندار چونگ بوک “چگونه می توانم از آینده مردم مطلع شوم؟