رهبر ایران توئیت برکنار کردن دائمی خود با اشاره به “انتقام ترامپ”