رشد سریع بازار سهام … شرکت های اوراق بهادار fintech وابسته به خارج از کشور به طور مداوم راه اندازی می کنند [마이머니]