“رد صلاحیت انسان” با بازی جئون دو یون و ریو جون یول لغو شد – Segye Daily