راه آهن کره “اشتراک عشق برای رله سال نو” را در سراسر کشور راه اندازی کرده است