رئیس کمیته برگزاری المپیک توکیو ، “من می دانم وقتی مدل را در ماه مارس دیدم”