رئیس دیوان عالی کشور استعفای خود را خواستار می شود … “او طوری پاسخ می دهد که انگار قصد استعفا ندارد”