رئیس جمهور ون “وقفه در MB” 朴 عفو عمومی … بلکه نه تنها به ادغام مردم آسیب می زند. “