رئیس جمهور ون “بهبود نابرابری درآمد و تقویت سیاست های حمایت از درآمد برای افراد آسیب پذیر”