رئیس جمهور مکزیک کرونا 19 را گرفت ، “آزمایش آنتی ژن منفی است … روزهای بیشتری را بازیابی می کند”