رئیس جمهور مون “کمیسیون آموزش ملی امسال راه اندازی شد … نگرانی در مورد افزایش شکاف آموزشی”