رئیس جمهور مون می گوید که او اصرار دارد که نیروگاه های هسته ای کره شمالی را ارتقا دهد “زندگی برای مردم سخت است ، اما تقابل را تشویق می کند”