رئیس جمهور مون دستور نهادینه سازی غرامت برای از دست دادن “خود اشتغالی” را صادر کرد