رئیس جمهور مون در تلاش است تا برای کنفرانس مطبوعاتی سال نو آماده شود … 靑 از آنجا که این یکی از مهمترین رویدادهای سال است ، با دقت آماده شوید