رئیس جمهور مون ، اولین تماس عادی با رئیس جمهور ایالات متحده بایدن در ساعت 8 صبح است.