رئیس جمهور لونا “هر چه طوقه بلند می شود ، مشکلات مردم بیشتر می شود.”