رئیس جمهور سابق پارک گئون هی ، “تماس نزدیک” با کارکنان تایید شده در ندامتگاه … آزمایش تشخیصی