رأی برای از بین بردن فروش کوتاه غیرقانونی … پارک یونگجین “ترویج رایانه اجباری فروش کوتاه”