دین دین “یونیو یونیو ، بیشتر از پدرم احترام بگذارید … حتی اگر یک روز قبل هم بنوشم ، برنامه خوب است” (آهیونگ)