دکتر بانگ بوتا کانگ هون به 15 سال زندان اعتراض کرد