دژئون برای میان مدت می رود … “شما به یک انتقال نهادی جایگزین نیاز دارید”