دو مورد تایید شده از عفونت بین خانواده ها در اولسان … مقامات ، قرنطینه مسکن