دومین جلسه دادستانی بوم گی و پارک سئوک یول یون به نظر می رسد هفته آینده برگزار می شود