دولت 12.8 تریلیون بودجه متعفن برای رفاه عمومی تأمین می کند