دولت پایتخت سئول شورای نظارت بر امور مالی برای گرد و غبار را صادر می کند … “از بیرون رفتن خودداری کنید”