“دولت قیمت سیگار را بالا می برد و” از بین می رود “… فقط استرس عمومی را افزایش می دهد