دولت “زنان حاکم را راحت می کند ، هیچ ادعای دیگری وجود ندارد … ژاپن باید سعی کند زخم ها را التیام بخشد”