دولت خواستار ثبات قیمت ها برای سال جدید است … مردم عادی با قیمت شدید تخم مرغ و میوه های اساسی آه می کشند