دولت ترامپ حضور نظامی آمریکا در افغانستان و عراق را تا آخرین لحظه قطع می کند … “هر یک از 2500 نفر”