دولت بایدن شروع به “پاکسازی ترامپ” می کند … غلبه بر تاج و بازگشت به جامعه جهانی