دولت “این هفته وضعیت تاج را ارزیابی می کند ، ما قصد داریم برخی از مواردی را ببینیم که بسیار سختگیرانه برای تخفیف در نظر گرفته شده اند”