دولت ایالات متحده از نامزد نیجریه برای دبیرکل سازمان تجارت جهانی حمایت می کند … “احترام به میونگ هی یو”