دوره آزمایشی مشروط برای دانشجویانی که به مدت 20 روز 1150 ماسک خریداری کرده اند