“دود” جو یانگ هون “من فکر می کنم خواننده ای که می خواهد آهنگ بدهد Young-woong Lim است … من فکر می کنم می توانم ژانرهای مختلف را آسیاب کنم”