“دندانپزشک” یونگ سون جو ، آنا ، یک خانه تازه عروس را نشان می دهد ، یادآور یک پنت هاوس