دمانس به معنای “بیماری احمقانه” است … “مهم است که نام خود را تغییر دهید تا ابتدا تغییر کند” [김기자와 만납시다]