دفتر گروه های شرکتی FTC سال گذشته 140 میلیارد وون جریمه نقدی تعیین کرد