“دست دادن به بدترین وضعیت بدتر و بدتر می شود …” Du-Pal Cho خشونت قدمت را نشان می دهد … حذف شده است