دستگاه اسلات Kangwon Land یک سال بعد به کره بازگردانده شد