دستورالعمل مشروعیت بخشیدن به “جبران خسارت از دست دادن خوداشتغالی” … نخست وزیر چونگ “نمی تواند به زورگیری قربانیان خوداشتغال ادامه دهد