در پایتخت هیچ انباری وجود ندارد … شرط بندی 250 میلیارد برنده در حمایت ویژه