در مورد مورد آزار و اذیت جنسی Tae-seop Geum و Jong-cheol Kim ، “تاکنون ما تلاش زیادی کرده ایم که به عقب برگردیم و دهان خود را بر روی مسئله راحتی خود ببندیم.