در ماه فوریه ، روسیه یک واکسن COVID-19 تک دوز منتشر کرد