در فرماندهی مبتنی بر نیروی دریایی Jinhae در “اهدای خون عشق” شرکت می کند